Bra att veta inför jägarexamen


Källa: Jägareförbundet

Vem har jakträtten?

Varje markägare har jakträtten på sin mark oavsett om marken är stor eller liten. Om markägaren inte själv vill jaga kan han helt eller delvis upplåta jakträtten på annan. Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på all mark där jakt kan bedrivas.


Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?

Nej, det för att få avlägga jägarexamensproven finns ingen åldersgräns.


Hur fungerar uppsiktsjakt?

Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till den som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får ha det och använda det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip att låntagaren befinner sin inom "armlängds avstånd" från utlånaren.

Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen (eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov.

Jägarexamen behövs inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år vid jaktårets början. Du slipper betala jaktkortet också så länge du inte har eget vapen.


Får man uppsiktsjaga om man är över både 15 och 18 år och har jägarexamen?

Det finns inga begränsningar uppåt - bara neråt! Så naturligtvis får man det, bara man löst statligt jaktkort, har jakträtt och följer regelverket i övrigt som alla andra.


Hur får man egen vapenlicens?

Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan ansöka om licens och köpa egna jaktvapen.


Hur kommer jag i kontakt med en provbana och en provledare för jägarexamen?

I varje län finns ett antal större jaktskyttebanor som är provbanor för jägarexamen. Knutna till dessa provbanor finns ett antal särskilt förordnade provledare för jägarexamen. Provledarna har ett särskilt förordnande vilket ger dem rätten att genomföra provtagning för jägarexamen, både det teoretiska och de praktiska delproven.

Vill man genomgå jägarexamensprov får man ta kontakt med den banansvarige provledaren på någon av provbanorna och ta reda på när provtagning kan ske. Observera att provledare inte har skyldighet att ställa upp och genomföra provtagning med enskilda blivande provtagare. Oftast blir man som provtagare hänvisad att ansluta till redan inplanerade provtillfällen på provbanan.


Vilka regler gäller för godkänd jägarexamen?

Sedan kravet på jägarexamen infördes 1985 och fram till den 30 april 2005 så har den teoretiska delen bestått av två olika delprov; Teoretiskt Grundprov samt Teoretiskt Högviltprov. Från 2005-05-01 ersattes dessa två prov av endast ett Teoretiskt Prov.


Provtagare före 2005

De provtagare som gjort godkänt Teoretiskt Grundprov före 2005-05-01, men som inte gjort godkänt Teoretiskt Högviltprov före detta datum, måste skriva det Teoretiska Provet som används idag för att erhålla så kallad ”högviltkompetens”.
Har man gjort godkänt Teoretiskt Grundprov och Teoretiskt Högviltprov före 2005-05-01 så är dessa prov giltiga utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.


Dagens Teoretiska prov

Har man gjort dagens Teoretiska Prov så gäller det utan tidsbegränsning och man kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.
Alla kompletta praktiska delprov, Hagelgevärsprov, Grundprov Kulgevär samt Praktiskt Högviltprov, som genomförts med godkänt resultat sedan 1985, är giltiga utan tidsbegränsning.


När man genomför jägarexamensprov idag så gäller även följande:

 • Samtliga delprov genomförs inför en särskilt förordnad provledare för jägarexamen.
 • Det Teoretiska Provet måste vara godkänt innan man får göra de praktiska delproven.
 • Grundprov Kulgevär ska genomföras med godkänt resultat innan Högviltprov Kulgevär genomförs (momentet säker kulgevärshantering i Grundprov Kulgevär måste vara godkänt).

 • Exempel på ovanstående:

  Här följer några exempel för att beskriva vad som gäller avseende personer som inte har komplett jägarexamen, men som gjort ett eller flera godkända delprov före regeländringen 2005-05-01 och som vill komplettera med ej genomförda delprov.

  A: En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och Teoretiska Högviltprovet.
  Svar: Kan när som helst komplettera med de praktiska delproven.

  B: En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och godkänt Praktiskt Hagelgevärsprov (är idag med dessa två godkända delprov behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
  Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov för att erhålla ”högviltbehörighet”. Kan sedan när som helst göra Grundprov Kulgevär och Praktiskt Högviltprov för att erhålla ”högviltbehörighet” och komplett jägarexamen. (Personen i exemplet kan välja att komplettera endast med Grundprov Kulgevär och är då behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen och kulvapen klass 2-4)

  C: En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Grundprovet och det Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov samt Praktiskt Högviltprov (Är idag med dessa fyra godkända delprov endast behörig att söka licens för, och jaga med hagelvapen).
  Svar: Kan när som helst komplettera med Praktiskt Grundprov Kulgevär och har efter det ”högviltbehörighet” och komplett jägarexamen.

  D: En person har gjort det ”gamla” Teoretiska Högviltprovet, Praktiskt Hagelgevärsprov och Praktiskt Grundprov Kulgevär (denna kombination ger inte behörighet för någon vapentyp).
  Svar: Måste göra dagens Teoretiska Prov samt Praktiskt Högviltprov för att erhålla ”högviltbehörighet” och komplett jägarexamen.


  Vad händer om jag blir underkänd?

  Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov. Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag. Om endast ett av momenten Avståndsbedömning, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök. Motsvarande gäller om momentet Precisionsskjutning i Praktiskt grundprov/kulgevär underkänts.


  Vilka moment innehåller hagelgevärsprovet?

  Det praktiska hagelgevärsprovet innehåller följande moment.

 • Säker hagelgevärshantering
 • Avståndsbedömning
 • Lerduveskjutning
 • Skjutning mot markmål
  Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment - Kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.


  Säker hagelgevärshantering

  Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering,där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att Avståndsbedömning, Lerduveskjutning och Skjutning mot markmål genomförs.
  För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.


  Avståndsbedömning

  Vid Avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.
  Sammanlagt fem viltfigurer (däggdjur) av falltyp ska visas samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll.
  För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.


  Kombinationsprov

  Vid Kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.
  För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för Säker vapenhantering och Avståndsbedömning.


  Lerduveskjutning

  Vid Lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren - frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva. Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt prov.


  Skjutning mot markmål

  Vid Skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående markmål på 20 meters avstånd - sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp.
  Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt. Som träff räknas minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm -US nr 7,5, 2,4 mm) inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm. placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.


  Vad kostar det att göra jägarexamensprov?

  Provavgifterna betalas till provledaren vid provtillfället.

 • Teoretiskt Prov: 200 kr
 • Grundprov Kulgevär: 160 kr
 • Hagelgevärsprov: 340 kr
 • Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov: 80 kr
 • Praktiskt Högviltprov: 140 - 190 kr (Beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället)
  Ammunitionskonstnad tillkommer.
  Ett delprov som underkänns får göras om annan dag, mot erläggande av ny provavgift.